Mp3 Quran Translation

Quran Radio
Audio translation of the meaning of the Qur'an in 41 Languages
Translation in PDF 0RSS FeedPodcast URL Download links

MP3 Qur'an Translations » Vietnamese » Ý nghĩa và nội dung Thiên Kinh Qur'an bằng Việt ngữ

Thiên Kinh Qur'an với thể văn xuôi gieo vần độc đáo với nội dung vô cùng phong phú làm cho người nghe say mê. Qur'an là một kiệt tác vô địch mà không một nhà văn hào hay thi nhân A-rập nào có thể sáng tác nổi một tác phẩm tương tự.

Qur'an Online Radio

Tune in MediaPlayerTune in RealPlayerTune in WinampTune in QuickTimeAppstoreAndroid
Get the Flash Player to see this player.
Share this radio:
1- Chương Fatihah - Al-Fatihah

78- Chương Al-Naba' - An-Naba’

79- Chương Al-Na-zi-at - An-Nazi`at

80- Chương Al-A-ba-sa - `Abasa

81- Chương Al-Takweer - At-Takwir

82- Chương Al-Infitor - Al-Infitar

83- Chương Al-Mutoffifeen - Al-Mutaffifin

84- Chương Al-Inshiqoq - Al-Inshiqaq

85- Chương Al-Buruj - Al-Buruj

86- Chương Al-Toriq - At-Tariq

87- Chương Al-A'la - Al-A`la

88- Chương Al-Gho-shi-yah - Al-Ghashiyah

89- Chương Al-Fajr- Al-Fajr

90- Chương Al-Balad- Al-Balad

91- Chương Al-Shams - Ash-Shams

92- Chương Al-Lail - Al-Layl

93- Chương Al-Dhuha - Ad-Duha

94- Chương Al-Sharh - Ash-Sharh

95- Chương Al-Tin - At-Tin

96- Chương Al-A-laq - Al-`Alaq

97- Chương Al-Qodr - Al-Qadr

98- Chương Al-Bai-yi-nah - Al-Bayyinah

99- Chương Al-Zalzalah - Az-Zalzalah

100- Chương Al-Adiyat - Al-`Adiyat

101- Chương Al-Qo-ri-ah - Al-Qari`ah

102- Chương Al-Takasur- At-Takathur

103- Chương Al-Osr - Al-`Asr

104- Chương Al-Humazah - Al-Humazah

105- Chương Al-Feel- Al-Fil

106- Chương Quraish - Quraish

107- Chương Al-Ma-un - Al-Ma`un

108- Chương Al-Kawsar - Al-Kawtar

109- Chương Al-Kafirun- Al-Kafirun

110- Chương Al-Nosr - An-Nasr

111- Chương Al-Masad - Al-Masad

112- Chương Al-Ikhlos - Al-Ikhlas

113- Chương Al-Falaq - Al-Falaq

114- Chương Al-Naas- An-Nas